پیام صادقیان و کلاهی دردسر ساز که سرش گذاشته بود!

سکوت شرم آور کشورهای عربی در برابر اسلام ستیزی ترامپ
صادقیان در بازی با استقلال نتوانست کار چندان خاصی را برای تیمش انجام بدهد.

سکوت شرم آور کشورهای عربی در برابر اسلام ستیزی ترامپ