هدفمندسازی فعالیت های رسانه ای ضروت امروز پلیس است

سپاهان- استقلال؛ جذاب و دیدنی در گودال مرگ/ علیمنصور یا ویسی، کدامیک قربانی می شود؟
جانشین فرمانده انتظامی استان، گفت: هدایت، هماهنگی و هدفمند سازی فعالیت های رسانه ای، ضرورت امروز پلیس است و معاونت اجتماعی در حوزه عملیات روانی نقش کلیدی دارد.

سپاهان- استقلال؛ جذاب و دیدنی در گودال مرگ/ علیمنصور یا ویسی، کدامیک قربانی می شود؟