مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟

سواحل مکران صاحب ردیف بودجه شدند
*عبدالرضا هاشم‌زایی

سواحل مکران صاحب ردیف بودجه شدند