تصاویر | جدال با قحطی و گرسنگی در سومالی

سلفی دو بازیگر در روزهای پایانی تمرین یک نمایش در جزیره کیش
زندگی حدود ۶ میلیون نفر در سومالی به دلیل قحطی و گرسنگی در خطر است.

سلفی دو بازیگر در روزهای پایانی تمرین یک نمایش در جزیره کیش