اولین نمایشگاه تابلو کاشی شکسته آذربایجان غربی

سقوط یک بوئینگ ۷۴۷ ترک در بیشکک/ ۳۲ کشته داد
نمایشگاه گروهی تابلو کاشی شکسته آثار دانشجویان گرافیک دانشکده فنی و حرفه ای دختران در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی در حال برگزاریست.

سقوط یک بوئینگ ۷۴۷ ترک در بیشکک/ ۳۲ کشته داد