وزیر جهاد کشاورزی: فاصله تولید تا بازار مصرف محصولات کشاورزی باید کاهش یابد

سرمایه های پرداخت شده به بخش خصوصی باید در خط تولید کار گرفته شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز باید قبل از تولید از بازار محاسبه داشته باشیم و فاصله تولید تا بازار را کاهش دهیم.

سرمایه های پرداخت شده به بخش خصوصی باید در خط تولید کار گرفته شود