تصاویر برگزیده مجله نشنال جئوگرافیک از طبیعت بکر و زیبایی‌هایش

سرلشگر فیروزآبادی به مقامات انگلیسی: شما مستکبرین صغری چه غلطی در منطقه می‌توانید بکنید؟
گزارش زیر شامل برخی از تصاویر برگزیده مجله نشنال جئوگرافیک در سال ۲۰۱۶ با موضوع طبیعت است.

سرلشگر فیروزآبادی به مقامات انگلیسی: شما مستکبرین صغری چه غلطی در منطقه می‌توانید بکنید؟