رضاییان به قولی که به طارمی داده بود عمل کرد

سردار اشتری: میزان جرایم کارکنان ناجا کم شده است
رضاییان در بازی با پدیده پاس گل زیبایی را برای مهدی طارمی ارسال کرد.

سردار اشتری: میزان جرایم کارکنان ناجا کم شده است