هیات 10 نفره کنسولی وزارت امور خارجه وارد مدینه منوره شد

سرانجام قطار به کرمانشاه رسید
ایرنا نوشت: هیات کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر پنج شنبه وارد مدینه منوره شد .

سرانجام قطار به کرمانشاه رسید