در تربیت تکنسین در جامعه با کمبود مواجه هستیم

سخنان رئیس‌جمهور آمریکا سرشکستگی بزرگ برای ملت آمریکا است
استاندار زنجان به خلاهای موجود در آموزش تکنسین‌ها در کارگاه ها و مراکز تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: کاردانان و تکنسین های بخش های تولیدی و صنعتی، به منزله پلی میان مهندسین و کارگران شاغل در مجموعه ها و کارگاه‌ها به شمار می‌آیند، ولی هم‌ اکنون در کشور در زمینه تربیت و تامین این نیرو‌ها خلاء و کمبود جدی وجود دارد.

سخنان رئیس‌جمهور آمریکا سرشکستگی بزرگ برای ملت آمریکا است