اینفوگرافیک | رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

زندگی کشور با جنگلهای بلوط زاگرس گره خورده است
در اینفوگرافیک زیر رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌بینید.

زندگی کشور با جنگلهای بلوط زاگرس گره خورده است