رئیس کمیته سازمان لیگ درباره شایعه محرومیت کریمی توضیح می‌دهد

زمان نشست ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه مشخص شد
سعید فتاحی شایعه محرومیت یعقوب کریمی را رد کرد.

زمان نشست ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه مشخص شد