فیفا بازی ایران و مراکش را تایید کرد

روسیه از گزینه ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا استقبال کرد
فدراسیون جهانی فوتبال، مسابقه دوستانه ایران و مراکش را در تقویم خود ثبت کرد.

روسیه از گزینه ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا استقبال کرد