۴۷۳ نفر در نوبت دریافت مستمری از بهزیستی زنجان

روز دانشجو در آذربایجان غربی چگونه گذشت
در حال حاضر 4614 نفر در استان مستمری بگیرند که از این تعداد 354 نفر معلولان اعصاب و روان هستند و همچنین 473 نفر پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

روز دانشجو در آذربایجان غربی چگونه گذشت