رشد صادرات ایران به سوریه

روایت رنج زنانی از لهستان، فرانسه و آلمان در یک پوستر
صادرات ایران به سوریه در چهار ماهۀ نخست سال جاری نسبت به همین زمان در سال گذشته، رشد دوبرابری را تجربه کرده است.

روایت رنج زنانی از لهستان، فرانسه و آلمان در یک پوستر