مطالبات چایکاران پرداخت شد

رئیس جمهوری آلمان نوروز را به روحانی تبریک گفت
میزان نوشت: رئیس سازمان چای کشور گفت: با پرداخت حدود 1.3 میلیارد تومان به چایکاران، 100 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

رئیس جمهوری آلمان نوروز را به روحانی تبریک گفت