تصادف پژو و سمند در جاده گنبد،٤ کشته به جای گذاشت

رئال در خانه امتیاز از دست داد؛مدعیان خوشحال شدند
تصادف دیشب پژو و سمند در جاده گنبد،٤ کشته به جای گذاشت.

رئال در خانه امتیاز از دست داد؛مدعیان خوشحال شدند