تصاویر | جمعه برفى جمشیدیه

دیپلماسی تحریک‌ناپذیری ایران
در گزارش زیر تصاویری از هوای برفی روز جمعه تهران در پارک جمشیدیه تهران را مشاهده می‌کنید.

دیپلماسی تحریک‌ناپذیری ایران