طعنه فردوسی‌پور به اشتباهات داوری این هفته لیگ!

دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل اجرای پروژه پل قدس نیست
عادل فردوسی‌پور بعد از آنالیز داوری بازی‌های لیگ برتر گفت داوران لیگ روزهای بدی را در این هفته سپری کرده بودند.

دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل اجرای پروژه پل قدس نیست