فیلم | نتایج باورنکردنی پیوند صورت فردی که خودکشی کرده‌بود

دلسوزان نظام تنگ نظری‌ها را کنار گذاشته به سمت توسعه جبهه انقلاب گام بر دارند
اندی سندنس در سال ۲۰۰۶ زمانی که ۲۱ سال سن داشت اقدام به خودکشی کرده کرده و با گلوله به صورت خود شلیک کرد که البته از این حادثه زنده ماند اما نیمی از صورتش نابود شد.

دلسوزان نظام تنگ نظری‌ها را کنار گذاشته به سمت توسعه جبهه انقلاب گام بر دارند