خبر بد الهلال برای پرسپولیس

دلداری علی کریمی و مهرداد میناوند به طارمی
تیم الهلال توانست از سد الوحده امارات بگذرد.

دلداری علی کریمی و مهرداد میناوند به طارمی