تصویر از فوتبال‌دستی بازی کردن ناصرخان و منصورخان

درخواست وزیر نفت از مردم
این عکسی قدیمی است از مرحوم پورحیدری و مرحوم حجازی که این دو را در حال بازی‌کردن فوتبال‌دستی نشان می‌دهد.

درخواست وزیر نفت از مردم