این هم عروس جدید ترامپ!

دادگاه عالی نیجریه به آزادی شیخ زکزاکی رأی داد
شماره شصت و ششم ماهنامه طنز خط خطی با کاریکاتوری از دوتالد ترامپ و مجسمه آزادی بر روی جلد منتشر شد.

دادگاه عالی نیجریه به آزادی شیخ زکزاکی رأی داد