نشست حکومت اسلامی در برابر پرسش‌های آخوندخراسانی برگزار می‌شود

خوردبین: تراکتوری‌ها شوخی می‌کنند
نشست “حکومت اسلامی در برابر پرسشهای آخوند خراسانی” به همت گروه اندیشه انجمن اندیشه و قلم برگزار می شود.

خوردبین: تراکتوری‌ها شوخی می‌کنند