۲ مساله فنی و مهندسی‌ها در سال جدید

خبر بد الهلال برای پرسپولیس
محمدرضا انصاری *

خبر بد الهلال برای پرسپولیس