محسن مسلمان خودش را شبیه سامورایی‌ها کرد

خانواده ستایش در دوراهی تصمیم‌گیری برای تعلیق «قصاص» یا اجرای «اعدام» قاتل
محسن مسلمان با چهره‌ای متفاوت در تمرین امروز پرسپولیس شرکت کرد.

خانواده ستایش در دوراهی تصمیم‌گیری برای تعلیق «قصاص» یا اجرای «اعدام» قاتل