قدردانی کودکان هنرمند از پیشکسوتان عرصه هنر

حمام تاریخی گله‌داری بندرعباس پس از ۹ ماه تعطیلی بازگشایی شد
جشنواره همایون خرم، پویش احترام به پیشکسوتان هنر را راه‌اندازی کرده است.

حمام تاریخی گله‌داری بندرعباس پس از ۹ ماه تعطیلی بازگشایی شد