یک پیش بینی تازه برای بازار نفت

جواب مشخصی در مورد چرایی بیماری جعفر والی ندادند/ ایرج راد از مرگ هنرمند پیشکسوت گفت
گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت خود را افزایش داد.

جواب مشخصی در مورد چرایی بیماری جعفر والی ندادند/ ایرج راد از مرگ هنرمند پیشکسوت گفت