اجرای طرح پایلوت بازرسین آب در ۴ شهر مازندران

ثبت احوال بیشترین بهره‌گیری را از فناوری‌‌های جدید دارد
معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران از اجرای طرح پایلوت بازرسین آب در شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و آمل خبر داد و گفت: این طرح از خرداد ماه امسال در این شهرها به اجرا در آمد.

ثبت احوال بیشترین بهره‌گیری را از فناوری‌‌های جدید دارد