بهره‌برداری از ۳۱۵ پروژه مخابراتی لرستان در سال جاری

تکمیل راه آهن اردبیل جزو اولویت های دولت
مدیر مخابرات منطقه لرستان از بهره‌برداری 315 پروژه مخابراتی استان در سال جاری خبر داد

تکمیل راه آهن اردبیل جزو اولویت های دولت