فسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصدی مخابرات به کجا رسید؟

تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 پیش از موعد
ایسنا نوشت: در اواخر هفته گذشته برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهمِ مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیئت داوری تشکیل شد ولی هنوز رایِ آن مشخص نشده است.

تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 پیش از موعد