با اجرای طرح ترافیک می توان پل های موقت خرم آباد را تخریب کرد

تهیه تفاهم نامه جامع جهت مشارکت و همکاری / ایجاد کتابخانه تخصصی مرجع (امدادی) در البرز
امروزه در شهرهای بزرگ،حمل و نقل و ترافیک شهری بیشترازنصف بودجه شهرداری ها را شامل شده و بعد از آن به مسائل فرهنگی اختصاص داده می شود. در شهر خرم آباد درجهت زیر ساخت ها لازم، آن گونه که باید هزینه نشده و در مساله فرهنگ سازی در بعد مسائل شهری نیز به کلی تعطیل واین معضلات مربوط به یکی دو سال گذشته نبوده، اما حال گریبان مسئولین شهری را گرفته است

تهیه تفاهم نامه جامع جهت مشارکت و همکاری / ایجاد کتابخانه تخصصی مرجع (امدادی) در البرز