مولاوردی: آماده پاسخگویی به ابهامات رویکرد عدالت جنسیتی هستیم/جلوگیری از نگاه جنس دومی به زنان

تقدیر اهالی خط چهار حصار از تلاش فرماندار کرج برای تامین امنیت و آسایش شهروندان
مهر نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برخی مخالفت ها برای تصویب ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه گفت:رویکرد عدالت جنسیتی با چالش هایی در مجلس مواجه است که آماده پاسخگویی به آنها هستیم.

تقدیر اهالی خط چهار حصار از تلاش فرماندار کرج برای تامین امنیت و آسایش شهروندان