طرح تکاپو با هدف توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار و بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای استان البرز اجرا می‌شود

تغییر ریال به تومان؛ پایان یک تردید تاریخی
مهندس خلیلی مدیر کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در جلسه بررسی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) با اشاره به ظرفیت ومزیتهای استان البرز جهت اجرای طرح مذکور گفت : طرح تکاپو به منظور ظرفیت سنجی وتعیین رسته فعالیتهای اولویت دار دراستان با هدف توسعه کسب وکار واشتغال پایدار بر اساس مزیتهای منطقه ای استان البرز اجرا میگردد.

تغییر ریال به تومان؛ پایان یک تردید تاریخی