بازگشت بیماری فراموش شده

تعویض یواشکی ستاره جنجالی!
ایسنا نوشت: محققان دریافتند بیماری اسکوربوت که برای مدت طولانی فراموش شده بود، دوباره در افراد دیده شده است.

تعویض یواشکی ستاره جنجالی!