انفجار در استانبول از نگاه کارتونیست اردنی!

تعبیر سعید جلیلی از گروه‌های تروریستی
سایت کگل این کارتون اسامه حجاج را با عنوان بمبگذاری در استانبول منتشر کرد.

تعبیر سعید جلیلی از گروه‌های تروریستی