«بعد از اتفاق»؛ ۴۰ روز زندگی یک خانواده در عمارت روبرو

تصاویر | چهره‌هایی که به مراسم ترحیم پدر حسین رضازاده رفتند
نمایش «بعد از اتفاق»، ۴۰ روز حساس از تاریخ کشور و زندگی صاحبان یک خانه را در عمارت روبرو مرور می‌کند.

تصاویر | چهره‌هایی که به مراسم ترحیم پدر حسین رضازاده رفتند