تصاویر | رخت‌شوی‌خانه زنجان

تصاویر | منارجنبان اصفهان
مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار دارد که منطبق بر حصار قدیمی شهر بناشده است.

تصاویر | منارجنبان اصفهان