جدیدترین تغییر کاخ سفید!

تصاویر | خسارت بارش باران به منازل مردم آبدانان | خانه پر از آب
بدون شرح!

تصاویر | خسارت بارش باران به منازل مردم آبدانان | خانه پر از آب