فهرست خودروهای پرستاره داخلی منتشر شد

تصاویر | خریدهای شبانه در کرج
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گزارشی ارزشیابی خودروهای تولید داخل از نگاه این سازمان را منتشر کرد.

تصاویر | خریدهای شبانه در کرج