ریشه‌های خراسان جنوبی در تاریخ کهن ایران استوار است

تصاویر | جاذبه‌های گردشگری استان کرمان
پای آثار و جاذبه‌های استان خراسان جنوبی در تاریخ کهن ایران استوار است و این استان نشانی از جریان تمدن در شرقی‌ترین نقطه ایران را بر پیشانی خود دارد.

تصاویر | جاذبه‌های گردشگری استان کرمان