تصاویر | قطع درختان کهنسال بلوط در کوه های زاگرس

تصاویر | برج رسکت مازندران
تعداد زیادی از درختان بلوط منطقه چشمک استان لرستان به دلیل اجرای یک طرح عمرانی در این منطقه قطع شده‌اند. علت قطع این درختان، تغییر مسیر پیمانکار پروژه از مسیر اصلی بوده است.

تصاویر | برج رسکت مازندران