استفاده از اندیشه‌های نو برای بومی‌سازی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن
معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان تشکیل هیات اندیشه ورز به منظور استفاده از افکار و اندیشه های مختلف برای مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی را موثر دانست و گفت: باید در جلسات این هیات، نسبت به بومی‌سازی راهکارها، متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی استان اهتمام جدی داشت.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن