تاکید یک استاد دانشگاه بر نقش زنان در مدیریت شهری: کلیشه‌های جنسیتی حذف شوند

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار
استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه فعالیت نهادهای اجتماعی زنان تنها نباید در حوزه آسیب‌های اجتماعی متمرکز شود؛ گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مشارکت‌های اجتماعی زنان در بستر محلات شهری رشد پیدا کند.

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار