844 پروژه در زز و ماهرو اجرا میشود

تجمع 200 نفر در مقابل وزارت کشور با شعار «تخلف، تخلف»
با تصویب طرح منظومه روستایی بخش زز و ماهرو 844پروژه در این بخش اجرا میشود

تجمع 200 نفر در مقابل وزارت کشور با شعار «تخلف، تخلف»