تصاویر | تجربه دوران تلخ کودکی در حلب

بیمه کارگران ساختمانی بار مالی برای تامین اجتماعی دارد
در گزارش زیر تصاویری از روزهای تلخ کودکان بی‌گناه حلب را در سال‌های جنگ در این منطقه مشاهده می‌کنید.

بیمه کارگران ساختمانی بار مالی برای تامین اجتماعی دارد