ورود ۳۱هزار و ۳۰ دستگاه خودرو مسافران نوروزی به جزیره قشم

بیلان پرسپولیس در سال 95: شاهکار!
ستاد کشیک نوروزی گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد: به طور مستمر در حال رصد کشیک های نوروزی گمرکات اجرایی است و تاکنون تشریفات صادرات و امور مسافری و سایر امور گمرکی کاملا روان در حال انجام بوده و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

بیلان پرسپولیس در سال 95: شاهکار!