بازدید مدیران استانی و کشوری از غرفه مدیریت شهری در نمایشگاه هفته پژوهش

بهار کتاب فروشی‌ها در فصل خزان/ فروش ۵۰۰ هزار کتاب در طرح پاییزه
مدیران شهری از غرفه مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج در نمایشگاه پژوهش بازدید کردند.

بهار کتاب فروشی‌ها در فصل خزان/ فروش ۵۰۰ هزار کتاب در طرح پاییزه