برف بهاری در تبریز فاجعه آفرید

بلیت ۹ اجرای اول «پپرونی برای دیکتاتور» تمام شد
بارش برف در چهاردهمین روز از فصل بهار در آذربایجان برای تبریزیها فاجعه به بار آورد.

بلیت ۹ اجرای اول «پپرونی برای دیکتاتور» تمام شد