لرستان مقام دوم کشور از نظر تعداد گونه پرندگان

برگزاری کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: لرستان مقام دوم کشور از نظر تعداد گونه پرندگان را داراست

برگزاری کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان